ไม่สามารถลงทะเบียนร้านร่วมค้าได้ในขณะนี้

เนื่องจากการซ่อมบำรุงกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงไม่สามารถลงทะเบียนร้านร่วมค้าได้