Zásady ochrany osobných údajov

Informácie podľa článku 13 GDPR

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a usilovne pracujeme na tom, aby sme zaistili bezpečnosť našich služieb. Zaväzujeme sa k dodržiavaniu zákonných ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o tom, aké osobné údaje získavame a spracovávame, na aké účely a ako Vaše osobné údaje chránime.

Obsah

 • Jurisdikcia
 • Ktoré podrobnosti sa zaznamenávajú
 • Súbory cookie a sledovanie webu
 • Vaše práva
 • Ochrana dát
 • Vaše práva na ochranu údajov a kontakt

Jurisdikcia

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na webovú stránku s názvom partner.myworld.com. Zohľadnite, že na iné webové stránky sa vzťahujú rôzne pravidlá ochrany údajov.
Osoba poverená ochranou údajov je:
mWI myWorld International Ltd.
3rd Floor, 40 Bank Street
London
United Kingdom
E14 5NR
E-Mail: office@myworld.com

Osoba poverená ochranou údajov je:
Peter Oskar Miller
HXS GmbH
Millergasse 3
A-1060 Viedeň
data.protection@myworld.com

Zodpovedné orgány na ochranu údajov: Rakúske orgány na ochranu údajov
Barichgasse 40-42
A-1030 Wien
dsb@dsb.gv.at
V priebehu ďalšieho vývoja webových stránok za účelom zlepšenia našich služieb bude možno potrebné doplniť ďalšie pravidlá k týmto pravidlám ochrany údajov. V takom prípade vás budeme vopred informovať.

Ktoré údaje boli zaznamenané

‘Osobné údaje’, ktoré spracúvame, sa vzťahujú na všetky informácie, ktoré od vás dostaneme pri prvom kontakte alebo predregistrácii a ktoré vám môžu byť pridelené priamo alebo nepriamo. To zahŕňa

 • Vaše celé meno,
 • titul,
 • Rod,
 • Vaša spoločnosť,
 • Vaše telefónne číslo,
 • Vaša emailová adresa
 • Okrem toho spracovávame všetky dotazy, ktoré nám boli zaslané prostredníctvom kontaktného formulára.

Údaje sa uchovávajú počas zákonných období uchovávania a používajú sa iba na účely obchodného vzťahu.

Upozorňujeme, že bežné internetové prehliadače akceptujú cookies automaticky. Váš prehliadač môžete nastaviť aj tak, že nebudete akceptovať niektoré cookies alebo Vás prehliadač vyzve, aby ste nové cookies akceptovali. Väčšina prehliadačov ponúka v časti „Pomoc“ návod ako s cookies pracovať. Môžete tiež zistiť, ako odstrániť uložené cookies. Upozorňujeme, že ak neakceptujete všetky cookies, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie a služby našej internetovej stránky. Využívaním našej webstránky a/alebo na základe samostatne udeleného súhlasu vyjadrujete svoj súhlas s tým, že vyššie uvedené cookies a nástroje sa smú používať.

 

Vaše práva

Máte právo na:

 • Potvrdenie a informácie týkajúce sa spracovaných údajov
 • Kópia spracovaných údajov
 • Vyplnenie uložených údajov alebo oprava nesprávnych údajov
 • Vymazanie údajov alebo obmedzenie ich spracovania
 • Zverejňovanie uložených údajov a v prípade potreby ich zaslanie iným zodpovedným orgánom
 • Sťažnosti podané zodpovednému dozornému orgánu

Právo namietať

Spracovanie údajov sa môže vetovať, ak sú splnené predpoklady v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR z uvedených dôvodov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku špecifickej situácie, v ktorej sa dotknutá osoba nachádza. Toto právo na vznesenie námietky sa vzťahuje na všetky účely spracúvania, ak sú informácie založené na článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO sa spracúva. Týmto sme povinní implementovať toto všeobecné právo na námietky iba vtedy, ak nám poskytnete dôvody prvoradého významu (napríklad možné nebezpečenstvo pre život alebo zdravie). Výnimky z toho vyplývajú pre reklamné účely osobitné osobitné práva na zrušenie.

 

Ochrana dát

Všetky vaše osobné údaje prenášame pomocou štandardného SSL (Secure Socket Layer). SSL je osvedčený štandard, ktorý sa používa na prenos šifrovaných údajov cez internet. Webové stránky, ktoré používajú túto bezpečnú metódu prenosu údajov, možno rozpoznať ako https: //, sú zahrnuté na internetovej adrese. Okrem toho prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu uložených údajov pred neoprávneným prístupom tretích strán.